Kalite Yönetimi Prensipleri

507.jpg

Bir kuruluş için başarılı kalabilmenin şartı ilgili tarafların ihtiyaçlarının iyi belirlenerek performansın sürekli iyileştirilmesi ile mümkündür.
 
ISO 9001:2000’e uygun bir Kalite Yönetim Sistemi geliştirilirken aşağıdaki sekiz kriter göz önüne alınmalıdır. Bu sekiz prensibin uygulanması ile kuruluşlar, müşterileri, tedarikçileri, sahipleri, yerel kuruluşlar ve genelde toplum için fayda sağlayacaklardır. ISO 9001:2000 in her bir ana konusu bu sekiz yönetim prensibine dayanır.
 
Kalite Yönetim prensibi: bir kuruluşu yönetmek ve yönlendirmek amacı ile kullanılan karmaşık ve temel kural ve inançlardır. Böylece uzun dönemde müşterilerin ve diğer iş ortaklarının ihtiyaçları ile ilgili performansın sürekli geliştirilmesi amaçlanır.
 
MÜŞTERİ ODAKLILIK
 
Kuruluşlar müşterilerine bağımlıdırlar, bu nedenle onların mevcut ve gelecek ihtiyaçlarını anlamalı, şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmalıdır.
 
 
Müşteriler bir kuruluşun gelecekteki karlılığı konusunda ana rolü oynarlar. Müşterileri elde tutabilmek için kuruluşlar müşterilerin mevcut ve gelecekteki muhtemel şartlarını iyi anlamalıdırlar.
 
Müşteri odaklı bir kuruluşun prensiplerinin uygulanması şunlara yol açar:
 

Müşterilerin ürünler, sevkıyat, fiyat ve güvenilirlik ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin tümüyle anlaşılması
Müşteriler ve diğer iş ortakları ( sahipler, çalışanlar, tedarikçiler, yerel komiteler ve toplum ) beklenti ve ihtiyaçlarına dengeli bir yaklaşım sağlar,
Bu beklenti ve ihtiyaçların tüm kuruluşa duyurulması,
Müşteri tatmininin ölçülmesi ve bunun doğrultusunda faaliyet,
Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi,

 
 
Bu prensibin kazançlı uygulanması arasında:
 

Politika ve strateji oluşturma için, müşteri ve diğer iş ortakları ihtiyacının tüm kuruluşta anlaşılması.

 

Hedef ve amaç belirleme için, müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile bağlantılı uygun hedef ve amaçların oluşturulması.

 

Operasyonel yönetim için, müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kuruluş performansının iyileştirilmesi.

 

İnsan kaynakları yönetimi için, çalışanların kuruluşun müşterilerini tatmin etmek için gerekli bilgi ve beceri sahibi olması.

 
 
LİDERLİK
 
Liderlik şirketin amaç, yönetim ve iç çevresinde birliğini oluşturur. Liderler şirketin iç çevre ve havasını öyle oluşturmalıdır ki, çalışanlar şirketin amaçlarını gerçekleştirmek için tam olarak katılımcı olabilmelidir.
 
Kuruluşun yönetimi yön vermeli liderlik yapmalı ve kuruluş fonksiyonları için uygun çevre koşulları oluşturmalıdır.
 
Böylece yönetim çalışanların kuruluşun hedefleri ile tam olarak bütünleşmelerini sağlama şansı bulur.
Liderlik prensibinin uygulanması aşağıdakilere yol açar:
 
 

Örnek olarak aktif olma ve liderlik,

 

Dış çevredeki değişiklikleri anlama ve tepki verme,

 

Bütün iş ortaklarının ihtiyaçlarının düşünülmesi (Müşteriler, sahipler, çalışanlar, tedarikçiler, yerel otoriteler ve toplum ) ,

 

Kuruluşun geleceği için açık bir vizyon gelişir,

 

İnsanların katkılarının değerinin bilinmesi ve övülmesi,

 

Geliştiren hedef ve amaçların belirlenmesi,

 

Bu hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi için strateji geliştirilmesi,

 
 
Bu prensibin kazanç sağlayan uygulamaları arasında:
 
 

Politika ve strateji belirlenmesi için, kuruluş geleceği için açık bir vizyonun oluşturulması ve paylaşılması.

 

Hedef ve amaç belirlemek İçin, kuruluşun vizyonunun ölçülebilir hedef ve amaçlara dönüştürülmesi.

 

Operasyonel yönetim İçin, motive olan ve katılımcı insanlar kuruluş hedeflerini gerçekleştirebilir.

 

İnsan kaynakları yönetimi için, motive olmuş, güçlü, bilgili ve kalıcı iş gücü sağlar.

 
 
 
İNSANLARIN KATILIMCILIĞI
 
Bir kuruluşun tüm seviyelerindeki tüm insanlar kuruluşların değeridir ve tam katılımları kuruluşun çıkarları doğrultusunda kabiliyetlerini ortaya çıkarır.
 
Bir kuruluşun her kademesindeki insanlar bu kuruluşu hedeflerini karşılama kabiliyeti konusunda etki ederler.
 
İnsanların katılımını sağlamak, bilgi ve becerilerini kullanmak ile kuruluş insanların çalışkan ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için istekli oldukları bir ortam yaratır.
 
Katılımcılık prensibinin uygulanması ile aşağıdakiler oluşur
 
 

Sahiplenme ve problemleri çözme sorumluluğu,

 

Gelişme sağlamak için aktif olarak araştırma,

 

Kuruluşun hedeflerinin şekillenmesinde yaratıcı ve düşünen,

 

İşlerinden tatmin olma, zevk alma ve kuruluşu ile övünme,

 
 
Bu prensibin kazanç sağlayan uygulamaları arasında
 
 

Politika ve strateji oluşturmak için, insanlar kuruluşun politika ve stratejilerinin iyileştirilmesinde etkin olarak katılır.

 

Hedef ve amaç belirlemek için, insanlar kuruluşun hedeflerini paylaşır.

 

Operasyonel yönetim için, insanlar karar ve proses iyileştirmelerine katılır.
İnsan kaynakları yönetimi İçin, insanlar işlerinden daha çok tatmin olur ve kuruluşun çıkarları doğrultusunda kendi kişisel gelişmeleri için çalışır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSES YAKLAŞIMI
 
İlgili kaynak ve aktiviteler bir proses gibi yönetildiği zaman istenilen sonuca daha etkin ulaşılabilir.
 
Girdileri alan ve bunları çıktılara dönüştüren her hangi bir faaliyet proses olarak düşünülür. Kuruluşlar başarılı olmak için tüm prosesleri etkin bir şekilde yönetmelidir.
 
Bir kuruluştaki proseslerin sistematik olarak belirlenmesi ve yönetimi ile bu prosesler arasındaki etkileşimler proses yaklaşımı olarak adlandırılır.
 
 
Proses yaklaşımı prensibinin uygulanması aşağıdakilere yol açar:
 
 

İstenen sonucu almak için prosesin tanımlanması,

 

Proses girdi ve çıktılarının belirlenip ölçülmesi,

 

Prosesin müşteri, tedarikçi ve diğer iş ortaklarına mümkün risk, etki ve sonuçlarının hesabı,

 

Prosesin yönetimi için açık yetki, sorumluluk ve görevlerin belirlenmesi,

 
 
Bu prensibin kazançlı uygulamaları arasında:
 
 

Politika ve strateji oluşturmak için, kuruluşta tanımlı prosesin uygulanması daha uygun sonuçlar, kaynakların daha verimli kullanımı, daha az maliyet ve zamana yol açar.

 

Hedef ve amaç belirlemek için, proses kabiliyetinin anlaşılması daha etkili ve doğru hedef ve amaç belirlemeye yol açar.

 

Operasyonel yönetim için, bütün operasyonlarda proses yaklaşımının kullanılması, daha az maliyet, hataların önlenmesi, sapmaların kontrolü, daha kısa süreler ve daha iyi sonuçlara yol açar.
İnsan kaynakları yönetimi için, insan kaynakları yönetimi için maliyeti az prosesler oluşur. Kiralama, eğitim ve öğretimde bu proseslerin kullanılması daha kabiliyetli iş gücü oluşturur.

 
 
 
 
 
YÖNETİME SİSTEM YAKLAŞIMI
 
Verilen bir hedefin gerçekleştirilmesi için birbirleri ile bağımlı proseslerden oluşan sistemin belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine yol açar.
 
Belirlenen bütün prosesler arasındaki ilişkilerin yönetilmesi son hedefe ulaşmayı sağlayacaktır. Bir prosesin çıktısı bazen bir başka prosesin girdisi olabilir. Kuruluş faaliyetlerinin bu bölümü yönetilmelidir. 
 
Yönetime Sistem Yaklaşımı prensibinin uygulanması aşağıdakilere yol açar:
 

Verilen hedefi etkileyen prosesin belirlenmesi veya geliştirilmesi ile sistem tanımı,

scroll to top