KOBİ tanımı değişti, paran kadar KOBİ’sin!

kobi-tanimi-degisti-paran-kadar-kobi-8217-sin-.jpg

Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliğe göre, bu yönetmelik 3 Haziran 2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28′inci maddesine dayanılarak hazırlandı.

Yönetmelikteki “İşletme” ve “KOBİ” tanımları değiştirildi, “Yakın Piyasa” tanımı yürürlükten kaldırıldı.

Değişikliğe göre yönetmelikte, “İşletme” tanımı “Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimler veya girişimler” olarak yer aldı.

KOBİ de “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon lirayı aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler” olarak tanımlandı.

Değişimden önce bir işletmenin “Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ)” olarak tanımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin üst sınırı 25 milyon lira idi.

Yönetmelikteki değişikliğe göre, KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırıldı:

“-Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
-Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
-Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon lirayı aşmayan işletmeler.”

Yönetmeliğin 2′nci maddesinde yer alan “Devlet Yardımları dışındaki uygulamalar için sadece çalışan sayıları dikkate alınabilir” cümlesindeki “Devlet yardımları” ibaresi “Devlet destekleri” şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin “Sınıf değiştirme ve vasfın kaybı” başlıklı 6′ncı maddesine “Hesapların kapanış tarihindeki veriler esas alınarak sınıf değiştirme veya KOBİ vasfını kaybetme tarihleri, verilerin temini süresine bağlı olarak destek sağlayan kuruluşlar tarafından farklı belirlenebilir” fıkrası eklendi.
Ortak işletmeler
Değişikliğe göre, bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25 ve fazlasına ve yüzde 50 ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25 ve fazlasına ve yüzde 50 ve daha azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılacak.

Belirtilen yüzde 25 oranı, üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri, bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar, yıllık bütçesi 25 liradan az olan veya nüfusu 5 binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılacak.

Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam yatırımları, sekiz milyon lirayı aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edilmemiş işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler veya kişi grupları, belirtilen yüzde 25 oranını aşsa bile bağlı işletme ilişkisine bakılmaksızın bağımsız işletme sayılacak.
Bağlı işletmeler
Değişikliğe göre, bir işletme, başka bir işletmenin sermaye veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olma, başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama veya azletme yetkisine sahip olma, başka bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları veya ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme hakkına sahip olma şartlarından en az birini taşıması halinde bu işletmelerden birincisi hakim, diğeri ise bağlı işletme olacak.

Aynı Yönetmeliğin 13′üncü maddesinin “Çalışan sayısı, finansman turları ve referans dönemi için kullanılan veriler” başlığı “Çalışan sayısı, mali durum ve referans dönemi için kullanılan veriler” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 16′ncı maddesi ise şu şekilde değiştirildi:

“10 Kasım 2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 3′üncü maddesinde yer alan Resmi İstatistik Programı kapsamında kurum ve kuruluşlarca yürütülecek çalışmalarda yapılacak sınıflandırmada, şu çalışan sayıları esas alınır; yıllık çalışan sayısı 0-1 kişi, yıllık çalışan sayısı 2-9 kişi, yıllık çalışan sayısı 10-49 kişi, yıllık çalışan sayısı 50-249 kişi, yıllık çalışan sayısı 249′dan fazla.”

scroll to top